chương trình liên kết

mỗi dùng nhận được thu nhập đầu giới thiệu

2%

2 Level

7%

1 Level

1%

3 Level

Lệ phí được tính là một tỷ lệ tiền chi cho việc mua sức mạnh của bạn giới thiệu.