Sử dụng máy tính

Bạn có thể tính lợi nhuận của các thiết bị:

Chọn một phương thức thanh toán và đầu tư tiền
1
[select_platej.title]
[select_platej.title]
X
[select_platej.title]
Sản xuất, xác định tiền và sự trưởng thành của mình, khai thác:
2
[select_valute.title]
[select_valute.title]
X
[select_valute.title]
Thuật toán khai thác

[select_hash]

tỷ lệ băm

[parseFloat(select_platej.price * cound_dep /select_with_money.price).toFixed(2) ] [ select_valute.name_hash ]

0 [ select_valute.name_hash ]

thu nhập mỗi ngày

[select_with_money.procent] %

lợi nhuận

[parseFloat((cound_dep* select_platej.price)/select_valute.price * count_day*select_with_money.procent/100).toFixed(6) ] [select_valute.name]