Dùng thỏa thuận

Mọi người dùng (sau đây các người Dùng) người đã đăng ký trên trang web (các trang web) Mizes.biz chấp nhận các điều khoản của các người thỏa thuận (thỏa Thuận) và sẽ dính đến các quy tắc (sau đây các Quy tắc) có trong thỏa thuận này. Thông qua các quy tắc tại thời điểm đăng ký cho thỏa thuận và chấp nhận bởi các người của các quy tắc. Trước khi sử dụng các trang Web hoàn thành các thủ tục đăng ký, chính quyền khuyến cáo rằng bạn tìm hiểu những quyền, nghĩa vụ của các người.

1. Chung quy định

1.1. bằng cách Sử dụng trang web này, người sử dụng biểu của họ chấp nhận điều khoản Quy tắc.
1.2.1.3. chấp Nhận điều khoản sử dụng trang Web tại thời điểm đăng ký nhận các thỏa Thuận và thay đổi được thực hiện để thỏa Thuận này.
1.4. Dùng cá nhân chịu trách nhiệm kiểm tra thỏa Thuận này và thay đổi.

2. Bảo vệ của trí tuệ

2.1. tất Cả các kết quả của hoạt động trí tuệ đăng trên trang Web trí tuệ của các trang Web chính quyền và được bảo vệ sao chép. Bất kỳ sao chép các thông tin được phép chỉ với sự cho phép của người quản lý trang Web.
2.2. Cá nhân thông tin của người dùng Trang này được bảo vệ và bảo mật. Các người dùng được phép thực hiện bất kỳ có hệ thống hay tự động hành động trên dữ liệu bộ sưu tập liên quan đến trang web này không có văn bản đồng ý của công ty Mizes.
2.3. Để truy cập vào các tài khoản cá nhân, và còn cá nhân liên kết giới thiệu quảng cáo và nội dung khác, Mizes.biz cung người nhập và mật khẩu. Dữ liệu của bạn là bảo vệ. Bạn phải không tiết lộ cho họ thứ ba người để tránh mất quyền truy cập tài khoản. Quản lý trang web có thể chấm dứt ID của Bạn các người dùng và mật khẩu theo ý mình và không có thông báo trước hoặc giải thích nếu bạn vi phạm các điều khoản của hợp đồng này.

3. Bảo vệ các dữ liệu cá nhân và công việc với họ

3.1. thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ các dữ liệu cá nhân từ mất hay sử dụng bởi thứ ba bên. Xử lý cá nhân dữ liệu thực hiện bởi những công ty Mizes.nghiệp?
3,2, và. thông tin Cá nhân sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi dữ liệu truyền sẽ được yêu cầu phù hợp với yêu cầu của pháp luật.
3.3. Các công ty không phải chịu trách nhiệm cho những hành động của thứ ba bên (bao gồm cả các nhà cung cấp, cung cấp kỹ thuật sẵn có các trang web).
3.4. các công Ty có thể sử dụng dữ liệu để cải thiện của các trang web phù hợp với yêu cầu và nhu cầu của người để trao đổi thông tin Trang web người sử dụng (tại của họ yêu cầu) cho nghiên cứu và tiếp thị mục đích của công ty.

4. Thứ ba trang web

4.1. các trang Web có thể chứa liên kết tới trang web bên thứ ba trên Internet. Công ty không có tác dụng trên những trang web này, được không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nội dung đã đăng trên các trang thứ ba. trang web Người nên xem xét lại các chính sách và/hay về sử dụng mỗi họ truy cập một thứ ba.

5. Các quyền và bổn phận của người sử dụng các trang web

5.1 Trong trường hợp các điều khoản này là vi phạm ở bất kỳ cách nào, chính quyền đã phải có biện pháp như vậy như đình của Bạn truy cập đến trang web này từ chối truy cập những trang web chặn máy tính và các thiết bị mà sử dụng địa chỉ IP truy cập đến trang web này, và Mizes.biz có quyền liên hệ với nhà cung cấp Internet yêu cầu ngăn chặn truy cập đến trang web.
có 5,2 Người sử dụng trang bị cấm: - để xuất bản và phổ biến trên trang web bất kỳ thông tin đó: thích - có đe dọa, discreditied, xúc phạm, denigrates danh dự, nhân phẩm kinh doanh danh tiếng;
- phá vỡ chính của người khác hay thứ ba bên;
- vi phạm quyền lợi của trẻ vị thành niên;
- là tục tĩu có ngôn ngữ hôi;
- propagandizes và/hoặc đóng góp đến chủng tộc, tôn giáo dân tộc hận thù;
- có cực đoan liệu;
- thúc đẩy hoạt động tội phạm;
- thực hiện gian lận; vi phạm quyền lợi của thứ ba bên trí tuệ;
- vi phạm quyền lợi của đối tượng của cá nhân dữ liệu
- bạn sử dụng trang này cho bất kỳ mục đích đó có thể gây thiệt hại cho các trang web hoặc vi phạm sự sẵn sàng của các trang web, và vì bất kỳ mục đích khác đó là bất hợp pháp hay ám chỉ bất kỳ loại gian lận hành động.
- thực hiện một loạt gửi tin nhắn mà không cần sự đồng ý của người khác;
- để sử dụng phần mềm và thực hiện hành động nhằm gián đoạn bình thường chức năng của các trang web;
- để xuất bản và phổ biến trên trang web, hoặc nếu không sử dụng virus và phần mềm độc hại khác.
- thực hiện hành động khác mà có thể làm hại các trang web của các công ty và các người sử dụng.
có 5,3 bị Cấm để thực hiện bất kỳ hệ thống hoặc bước tự động cho dữ liệu bộ sưu tập (bao gồm cả dữ liệu khai thác, khai thác dữ liệu và bộ sưu tập dữ liệu).

6. Quyền và nghĩa vụ của công ty

6.1. các công Ty cung cấp chỗ với người sử dụng kỹ thuật khả năng cho sử dụng các trang web. br> 6.2. công ty có quyền để xử lý dữ liệu cá nhân người của các trang web.

7. Thay đổi

7.1 Quản lý Mizes có thể sửa đổi những điều khoản này thỏa thuận. Hãy kiểm tra các điều khoản để đảm bảo Anh được làm quen với sự hiện tại phiên bản.

challenge